Voor wie is ons speciaal onderwijs?

Leerlingen op Het Kroonpad in Apeldoorn zijn 4 tot 13 jaar. Zij hebben een lichamelijke of meervoudige beperking, of zijn langdurig ziek. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking kunnen in bepaalde situaties blijven tot ze 20 jaar zijn. Op Het Kroonpad krijgt elk kind de ondersteuning die hij of zij nodig heeft.

 

Extra zorg

Op onze school is ook extra ondersteuning, zorg en begeleiding mogelijk door gespecialiseerde medewerkers. Bijvoorbeeld speltherapie en spelbegeleiding, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, orthopedie, psychodiagnostiek en maatschappelijk werk. Hiervoor werken wij nauw samen met het revalidatiecentrum Klimmendaal. Ook is er op onze school verlengde dagopvang mogelijk, geboden door De Passerel. Voor deze opvang is een indicatie nodig.

Onderdeel van Kristal

Het Kroonpad maakt deel uit van het kindcentrum Kristal. Hierbinnen werken wij nauw samen met vier andere scholen waarvan twee reguliere basisscholen. Dat doen we vooral op de gebieden kunst, cultuur en sport. 

Het Kristal

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal 4 jaar. Elk jaar wordt dit OPP geëvalueerd. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.