Jaarplan

In het jaarplan van de school worden de belangrijkste speerpunten benoemd. Het plan is op school in te zien. Hieronder staan de belangrijkste resultaten uit het afgelopen jaarplan.

Cultuuronderwijs

In het jaarplan 2018-2019 was een van onze doelen om cultuuronderwijs een stap verder te brengen. We hebben hiervoor een subsidie ontvangen. Die hebben we ingezet voor scholing van het team en voor de ontwikkeling van het vak handvaardigheid. Dit heeft geleid tot een prachtige handvaardigheidsplek binnen de school. Wij zijn hier tevreden over, ook in het nieuwe jaar werken we verder aan cultuuronderwijs.

Leerlingparticipatie

Leerlingparticipatie is een ander doel geweest voor de school. In 2018 zijn we gestart met een leerlingenraad. Dit is goed bevallen en de betrokkenheid van leerlingen bij de school willen we in het komende schooljaar verstevigen.

Toelating

De afgelopen jaren heeft Het Kroonpad een verbrede toelating gehad. Dat sloot aan bij de doelen uit ons plan. We hebben naast leerlingen met een revalidatievraagstuk, ook leerlingen met gedragsproblemen toegelaten. Dit heeft geleid tot discussie in het team en met een aantal ouders. Waar ligt onze grens? In het afgelopen schooljaar hebben we deze vraag op Apeldoorns niveau opgepakt. We streven ernaar om in het schooljaar 2019-2020 op dit niveau helder te hebben beschreven welke doelgroep op welke school het best tot haar recht komt.

Het komend jaar zijn onze speerpunten:

  • invoering vreedzame school;
  • implementatie LACCS, een zienswijze om onder meer het lichamelijk welzijn, de communicatie en de tijdsbesteding te verbeteren;
  • formuleren visie op taal en lezen;
  • invoering multidisciplinair overleg (mdo+) voor zogenoemde grijsgebiedleerlingen;
  • invoering 5-gelijkedagenmodel;
  • verdieping samenwerking in Kristal