Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Medezeggenschap

  • De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet (Wet medezeggenschap op scholen) vastgesteld orgaan dat op iedere school bestaat.
De Wet medezeggenschap scholen (WMS) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (MR) instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De MR wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken waar de directie de instemming of het advies van de MR voor nodig heeft.
 
Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken.

Deelraad

Omdat Het Kroonpad een dependance is van het speciaal onderwijs van Lichtenbeek, hebben we geen voltallige mr, maar een deelraad. De deelraad is het formele orgaan dat fungeert als gesprekspartner voor de directie. In deze raad zitten twee ouders en twee vertegenwoordigers van de school.
De deelraad komt regelmatig bijeen om te spreken over actuele zaken die onze school aangaan. Op verzoek schuift de directeur en/of teamleider aan. Zijn er onderwerpen waarover u meer wilt weten of wilt u een onderwerp op de agenda van de deelraad zetten? Dan kunt u dit laten weten bij een van de leden.

Reglement

Alle bevoegdheden van de MR en GMR en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)